Ostrich Effect

Tento celosvetovo známy pojem vyjadruje myšlienku, že keď pštros vycíti nebezpečenstvo, strčí hlavu do piesku. Myslí si, že ak sa pred hrozbou skryje, nebezpečenstvo nakoniec pominie.

Podľa výskumu Leadership IQ je:

23%

C-levels odvolaných pre popieranie reality

31%

pre nezvládnutie zmeny

27%

pre tolerovanie nízkych výkonov

19%

pre nečinnosť

Myslíme lepšie, robíme lepšie rozhodnutia a dosahujeme lepšie výsledky... Keď sme blízko reality.

Tí, ktorí sa cítia neporaziteľní, sú často najviac náchylní́ stať sa pštrosom pri vplyve inovácií, zmien a nepohodlnej pravdy.

Vo svete biznisu sa tento efekt prejavuje, keď lídri alebo osoby s rozhodovacou právomocou ignorujú varovné signály, potenciálne riziká alebo kritické problémy namiesto toho, aby ich priamo riešili.

Spoločnosti neupadajú pre rozhodnutia ktoré robia. Upadajú pre rozhodnutia, ktoré NErobia.

Témy, ktoré bude ZirconTech summit priamo konfrontovať

Témy, ktoré bude ZirconTech priamo konfrontovať odrážajú dynamické prostredie súčasného podnikania ovplyvnené technologickým pokrokom aj spoločenskými zmenami.

strategic-1

Vedenie v čase krízy a neistoty

Investície v podnikaní počas recesie; Stav trhu a možné scenáre

strategic-2

Digitálna transformácia

Implementácia špičkových technológií (AI,IoT,blockchain etc) do obchodných procesov

strategic-3

Stratégie riadenia

Prehodnotenie krátkodobých a dlhodobých stratégií naprieč spoločnosťou a jej oddeleniami v čase neistoty a meniaceho sa prostredia

strategic-4

Umelá inteligencia v podnikaní

Využívanie aplikácie AI v oblasti rozhodovania, služieb zákazníkom a prediktívnej analýzy

strategic-5

Inovatívne marketingové prístupy

Najnovšie trendy v digitálnom marketingu; Budúcnosť internetu

CEO Blok

Blok zameraný na výzvy vyžadujúce si strategické vedenie, adaptabilitu a proaktívny prístup vedenia spoločnosti na zabezpečenie trvalého rastu a úspechu organizácií.

Vízia a strategické vedenie

Dôležitosť silnej vízie spoločnosti; Zdieľanie poznatkov o zosúladení stratégie s víziou spoločnosti

Inovácie a risk management

Orientácia v zložitosti digitalizácie, prijímanie nových technológií a zabezpečenie bezproblémového prechodu bez prerušenia existujúcich operácií

Customer experience

Prispôsobenie sa meniacim sa preferenciám spotrebiteľov, poskytovanie bezproblémových zákazníckych skúseností a využitie technológie na zvýšenie angažovanosti

Vedenie v čase zmien a neistoty

Leadership uprostred geopolitických neistôt, obchodného napätia a ekonomických výkyvov, ktoré ovplyvňujú trhy na celom svete; Diskusia o stratégiách podporujúcich odolnosť a flexibilitu

CFO Blok

Finanční riaditelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri orientácii v zložitosti finančného prostredia, pri vyvažovaní rizika a príležitostí na zabezpečenie finančného zdravia a odolnosti svojich organizácií.

Finančné plánovanie a analýza (FP&A+)

Prechádzanie neistotami spôsobenenými globálnymi udalosťami a adekvátne prispôsobovanie finančných plánov

Digitálna transformácia vo financiách

Prijatie a integrácia nových finančných technológií na zefektívnenie procesov, zlepšenie analýzy údajov a zlepšenie celkového finančného riadenia

Riadenie rizík

Identifikácia a zmiernenie finančných rizík vrátane volatility trhu a hrozieb kybernetickej bezpečnosti

Cost management

Vyváženie iniciatív na znižovanie nákladov s potrebou strategických investícií počas ekonomických neistôt bez kompromitovania kvality

Strategické finančné vedenie

Zosúladenie finančných stratégií s celkovými obchodnými cieľmi a sprostredkovanie finančných poznatkov kľúčovým zainteresovaným stranám

CFO Blok - banky

Situácia na Slovenskom trhu

Aktuálna situácia na trhu a čo ohrozuje ekonomiku

Čerpanie bankových prostriedkov

Predpokladaný vývoj úrokových sadzieb pre podnikateľské úvery v blízkej budúcnosti

Likvidita a cash-flow

Orientovanie spoločnosti z hľadiska riadenia likvidity a cash-flow

CMO Blok

Marketingoví riaditelia (CMO) sa v súčasnom marketingovom prostredí stretávajú s rôznymi výzvami. Zvládnutie týchto výziev si vyžaduje, aby CMO boli agilní, mali prehľad o údajoch a sústredili sa na budovanie silných stratégií zameraných na zákazníka.

Relevantnosť v čase digitálnej transformácie

Prispôsobenie sa rýchlo sa vyvíjajúcim digitálnym platformám, technológiám a správaniu spotrebiteľov s cieľom zostať relevantný a konkurencieschopný

Customer experience

Omnichannel marketing (na viacerých platformách) pre poskytovanie jedinečnej customer experience s cieľom splniť meniace sa očakávania spotrebiteľov

Meranie ROI

Preukázanie vplyvu a účinnosti marketingových kampaní, najmä v kontexte rôznych online a offline kanálov

Obsahový marketing

Vytváranie pútavého a relevantného obsahu, ktorý rezonuje s cieľovým publikom a je v súlade s hodnotami značky

Inovatívne technológie v marketingu

Prijatie nových technológií, ako sú AI, AR a VR na zlepšenie marketingových stratégií a zapojenia

Stav sociálnych médií

Efektívne využívanie platforiem sociálnych médií, správa online reputácie a reagovanie na spätnú väzbu od zákazníkov v reálnom čase

Online reputácia značky

Ochrana a zlepšenie reputácie značky v ére, kde je vnímanie verejnosti silne ovplyvnené online prítomnosťou a sociálnymi médiami

Globalizácia a lokalizácia v online marketingu

Vyváženie globálnych marketingových stratégií s potrebou lokalizovaných kampaní, ktoré rezonujú s rôznymi kultúrnymi a regionálnymi preferenciami

COO Blok

COOs zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní hladkého a efektívneho fungovania každodenných operácií spoločnosti a zároveň strategicky umiestňujú organizáciu na dosiahnutie dlhodobého úspechu.

Nábor talentov a riadenie pracovnej sily

Prístup spoločností k náboru talentov a plánovaniu pracovnej sily, aby bolo vyhovené operačným potrebám

Integrácia technológií

Integrácia a využitie nových technológií na zlepšenie prevádzkovej efektivity a inovácií

Kontrola kvality

Zabezpečenie kvality produktov a služieb pri zvládaní výziev globálneho zásobovania a výroby

Prerušenia dodávateľského reťazca

Riadenie a zmierňovanie vplyvu prerušení dodávateľského reťazca spôsobených globálnymi udalosťami, prírodnými katastrofami alebo geopolitickým napätím

Operačná odolnosť

K budovaniu stabilných operácií schopných odolať neočakávaným prerušeniam a zabezpečiť kontinuitu kritických obchodných procesov

CTO Blok

Chief Technology Officers (CTO) zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní technologického plánu spoločnosti, zaisťujú bezpečnosť a využívajú inovácie na podporu obchodného úspechu.

Hrozby kybernetickej bezpečnosti

Riešenie a zmierňovanie neustále sa vyvíjajúcich rizík kybernetickej bezpečnosti s cieľom chrániť citlivé údaje a zachovať integritu technologickej infraštruktúry

Navigácia v nových technológiách

Modernizácia starších systémov, vedenie integrácie nových technológií a zabezpečenie bezproblémových digitálnych transformácií na zlepšenie obchodných operácií a skúseností zákazníkov

Cloud Computing

Vývoj a implementácia efektívnych cloudových stratégií na optimalizáciu infraštruktúry, zlepšenie škálovateľnosti a zlepšenie nákladovej efektívnosti

Innovation management

Vyváženie potreby inovácie s praktickými výzvami implementácie, zabezpečenie súladu technologického pokroku s obchodnými cieľmi